İzin Belgesi Olmadan Kiralama Yapmanın Cezası Var Mı?
Kanunun 4.maddesinde farklı durumlara farklı cezalar öngörülmüştür.
Önce aşağıdaki durumların tespiti durumunda verilecek cezalara göz atalım:
1. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için on beş gün süre verilir. Verilen on beş günlük süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha on beş gün süre verilir.
2. İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler hakkında, her bir sözleşme için 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı bahsettiğimiz cezalara rağmen izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler hakkında, 1.000.000 (Bir Milyon) Türk lirası idari para cezası uygulanır.
3. İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

4. Yukarıda faaliyetlerin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkân sağlayan ve Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayan, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan aracı hizmet sağlayıcıları hakkında, her bir konut için 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. İhlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir. Ayrıca, bu karara uyulmaması halinde aracı hizmet sağlayıcılar hakkında her bir konut için 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

5. Her defasında yüz günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verenler hakkında, 1.000.000 (Bir Milyon) Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Şimdi izin belgesi sahiplerine aşağıdaki ihlallerde uygulanacak idari yaptırımlara göz atalım:
1. Kültür ve Turizm Bakanlığınca istenilen bilgi ve belgelerin 30 gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi durumunda 50.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

2. Kiraya verenin miras dışında bir hukuki işlemle değişmesi ve bu değişikliğin tapu siciline tescil tarihinden itibaren otuz gün içerisinde bildirilmemesi durumunda 50.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

3. 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde 50.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

4. Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması veya turizm amaçlı kiralama yapılan konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

5. Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, sözleşmeye uygun olarak kullanıcıya teslim edilmemesi halinde 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Para cezasının uygulanmasını takiben verilen on beş günlük süre içinde alınan ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda ayrıca 200.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

6. Bakanlıkça düzenlenen plaketin turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve asılması için 15 gün süre tanınır. Para cezasının uygulanmasına rağmen plaketin on beş gün içerisinde turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılmaması durumunda, 500.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

7. Yapılan denetimde, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve aykırılıkların giderilmesi için 15 gün süre verilir.

İdari Cezaları Kim Verir?

Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hariç olmak üzere birinci fıkrada belirtilen idari yaptırımlar konutun bulunduğu mahallin en büyük mülki idare amiri (örneğin illerde vali), birinci fıkranın (e) bendi ve Kanunun 4.maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen idari yaptırımlar ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tayin edilir ve uygulanır.

İzin Belgesi İptal Edilebilir mi?

İzin belgesi, Kanunda yazan hususların yerine getirilmemesi durumlarında ya da aşağıda belirtilen sair sebeplerle iptal edilebilecektir;

1. İzin belgesi sahibinin izin belgesinin iptalini talep etmesi.

2. Turizm amaçlı kiralama faaliyetine son verildiğinin tespit edilmesi.

3. Kanunun 4. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulanmasını takiben verilecek 30 günlük sürede izin belgesinin devri için turizm amaçlı kiralama yapılan konutun yeni kiraya vereni tarafından başvuru yapılmaması veya izin belgesi sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.

4. Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel ahlaka aykırı olarak kullanıldığının yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilmesi.

5. Kanunun 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendinin uygulanmasına rağmen aykırılıkların giderilmediğinin tespit edilmesi.

İzin belgesi iptal edilen konutların kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecektir. Yani kiralayan aleyhine izin belgesi iptal edilmiş olsa dahi kiralayan kullanıcının haklarına halel gelmeden sözleşme süresinin sonuna kadar kullanılmaya devam edilecektir.