Denetlemede asıl yetki Kültür ve Turizm Bakanlığındadır. Ancak Bakanlık, turizm amaçlı kiralamalarda denetim yapma yetkisini haiz olup, gerek görülmesi durumunda, denetim yetkisini kiralamaya konu taşınmazın bulunduğu valilik vasıtasıyla da kullanabilir.

Kanunun uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yine Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir.

Kanun Çıkmadan Önce Yapılmış Olan Kirala Sözleşmelerinin Durumu Ne Olacak?

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanlar tarafından, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurulması zorunludur. İzin belgesi düzenlenmesi işlemleri, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde sonuçlandırılır. Başvurusu kabul edilmeyenler faaliyette bulunamaz, ancak bu konutların kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam eder. Yani kiralayan aleyhine izin belgesi verilmemiş olsa dahi kiralayan kullanıcının haklarına halel gelmeden sözleşme süresinin sonuna kadar kullanılmaya devam edilecektir.