İzin Belgesi Olmadan Kiralama Yapmanın Cezası Var Mı?
Kanunun 4.maddesinde farklı durumlara farklı cezalar öngörülmüştür.
Önce aşağıdaki durumların tespiti durumunda verilecek cezalara göz atalım:
1. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için on beş gün süre verilir. Verilen on beş günlük süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha on beş gün süre verilir.
2. İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler hakkında, her bir sözleşme için 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı bahsettiğimiz cezalara rağmen izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler hakkında, 1.000.000 (Bir Milyon) Türk lirası idari para cezası uygulanır.
3. İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

4. Yukarıda faaliyetlerin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkân sağlayan ve Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayan, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan aracı hizmet sağlayıcıları hakkında, her bir konut için 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. İhlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir. Ayrıca, bu karara uyulmaması halinde aracı hizmet sağlayıcılar hakkında her bir konut için 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

5. Her defasında yüz günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verenler hakkında, 1.000.000 (Bir Milyon) Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Şimdi izin belgesi sahiplerine aşağıdaki ihlallerde uygulanacak idari yaptırımlara göz atalım:
1. Kültür ve Turizm Bakanlığınca istenilen bilgi ve belgelerin 30 gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi durumunda 50.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

2. Kiraya verenin miras dışında bir hukuki işlemle değişmesi ve bu değişikliğin tapu siciline tescil tarihinden itibaren otuz gün içerisinde bildirilmemesi durumunda 50.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

3. 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde 50.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

4. Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması veya turizm amaçlı kiralama yapılan konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

5. Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, sözleşmeye uygun olarak kullanıcıya teslim edilmemesi halinde 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Para cezasının uygulanmasını takiben verilen on beş günlük süre içinde alınan ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda ayrıca 200.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

6. Bakanlıkça düzenlenen plaketin turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve asılması için 15 gün süre tanınır. Para cezasının uygulanmasına rağmen plaketin on beş gün içerisinde turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılmaması durumunda, 500.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

7. Yapılan denetimde, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve aykırılıkların giderilmesi için 15 gün süre verilir.

İdari Cezaları Kim Verir?

Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hariç olmak üzere birinci fıkrada belirtilen idari yaptırımlar konutun bulunduğu mahallin en büyük mülki idare amiri (örneğin illerde vali), birinci fıkranın (e) bendi ve Kanunun 4.maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen idari yaptırımlar ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tayin edilir ve uygulanır.

İzin Belgesi İptal Edilebilir mi?

İzin belgesi, Kanunda yazan hususların yerine getirilmemesi durumlarında ya da aşağıda belirtilen sair sebeplerle iptal edilebilecektir;

1. İzin belgesi sahibinin izin belgesinin iptalini talep etmesi.

2. Turizm amaçlı kiralama faaliyetine son verildiğinin tespit edilmesi.

3. Kanunun 4. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulanmasını takiben verilecek 30 günlük sürede izin belgesinin devri için turizm amaçlı kiralama yapılan konutun yeni kiraya vereni tarafından başvuru yapılmaması veya izin belgesi sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.

4. Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel ahlaka aykırı olarak kullanıldığının yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilmesi.

5. Kanunun 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendinin uygulanmasına rağmen aykırılıkların giderilmediğinin tespit edilmesi.

İzin belgesi iptal edilen konutların kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecektir. Yani kiralayan aleyhine izin belgesi iptal edilmiş olsa dahi kiralayan kullanıcının haklarına halel gelmeden sözleşme süresinin sonuna kadar kullanılmaya devam edilecektir.

Kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasaktır. Yani turizm amaçlı kiralamalarda konutu kiralayanlar alt kira sözleşmesi gibi herhangi bir yolla kiraya veremezler. Ayrıca standart bir kira sözleşmesi ile oturan kiracılar, kiracısı oldukları evi turizm amaçlı başkasına kiralayamazlar. Örneğin bir evin yıllık kiracının 2 ay tatile gittiği sürede ek para kazanmak için kiracısı olduğu evi başka birisine turizm amaçlı kiralaması yasaktır.

Ancak kullanıcı tüzel kişilerin turizm amaçlı kiraladıkları konutu, kendi personeline kullandırması bu fıkra kapsamı dışındadır. Yani bir anonim şirketi turizm amaçlı 50 gün kiraladığı konutu örneğin 5’er günden 10 ayrı personeline kullandırabilecektir. Bu durum ayrı bir kira sözleşmesi gerektirmez. İzin belgesi sahibi ile kullanıcı arasında yapılan sözleşme, sözleşmede belirtilen sürenin sonunda sona erer.

Kiraya Verdiğim Evde Kalanları Bildirmek Zorunda mıyım?

Turizm amaçlı kiralama izin belgesi verilen konutlar hakkında 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri uygulanır. 1774 sayılı Kanun kapsamında bildirim yükümlülüğü konusunda izin belgesi sahibi sorumlu kişi kabul edilir.

Söz konusu Kanun birçok hüküm ihtiva ediyor. Yani kiraya verilecek konutta kiralayanlar ve çalışanlar da dahil olmak üzere 1774 sayılı Kanun kapsamında gereken tüm bilgilerin toplanması ve ilgili makamlara bildirilmesi gerekmektedir. Kanunun tamamı önemli hususlar arz etse de en önemli maddelerinden birisi olan 2.madde şu şekilde;

“Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş- ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.”

Apartmanda Kiralamaya Elverişli Ortak alan Varsa?

23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 28 inci maddesi uyarınca düzenlenen yönetim planında kısa süreli kiralama faaliyetine izin verildiğine dair hüküm bulunan; resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânlarının bulunduğu; sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerin verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden yüksek nitelikli konutlara izin belgesi düzenlenebilir. Bu izin belgeleri düzenlenirken kat maliklerinden alınmış izin onayı aranmayacaktır. Yani yönetim planında bu alanların turizm amaçlı kiralanmasına izin verilmişse ayrıca bir oy birliği gerektiren kat malikleri onayına gerek duyulmaz. Şunu özellikle belirtmeliyiz ki bunun olması için yönetim planında izin verilmiş olması ve sadece yukarıda sayılan alanlarla sınırlı olmalıdır.

Yüksek nitelikli konutların kiralama faaliyetleri konut işletmesi eliyle de yapılabilir. Bu durumda izin belgesi konut işletmesini yapan şirket adına düzenlenir.

25.10.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7464 sayılı “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte konutların gerçek ve tüzel kişilere, turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

İzin Belgesi Zorunlu Hale Geldi

Kiraya verenin konutunu gerçek veya tüzel kişilere en fazla yüz gün süreyle kiralamasına izin verilmesi amacıyla turizm amaçlı kiralama izin belgesi alması gerekiyor. Tek seferde yüz günden fazla süreli yapılan kiralamalar Kanunun kapsamı dışında kalıyor. Konutunuzu tek seferde 4 ay gibi bir süre kiralıyorsanız,bu Kanunda yer alan hususlara tabi değilsiniz, böyle bir durumda Türk Borçlar Kanunu Özel Hükümlerde yer alan “Kira Sözleşmeleri” hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Günlük Kiralama mı? Turizm Amaçlı Kiralama mı?

7464 sayılı “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 2.maddesinde yer alan tanımlamaya göre “Turizm amaçlı kiralama: Konutların kullanıcılara en fazla yüz gün süreyle her türlü amaçla kiralanmasını” ifade ediyor. Yani bu Kanun kapsamında yapılacak kiralamalardan bahsedeceksek günlük kiralama ifadesi yerine “Turizm Amaçlı Kiralama” lafını kullanmak daha kurumsal ve yeknesak bir ifade olacaktır.

İzin Belgesi ve Plaket Nedir ve Niteliği Nasıldır?

Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması zorunludur. Bahse konu izin belgesini verecek makam Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır. Bakanlık bu yetkisini turizm amaçlı kiralanan konutun bulunduğu ilin valiliği vasıtasıyla da kullanabilir. Böyle bir durumda muhtemelen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisini devrettiği valilikleri belirledikten sonra ilan edecektir.

İzin belgesine ek olarak bir de turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine nitelikleri belirlenen plaket asılacaktır. Yani turizm amaçlı kiralama için ilk istenenler izin belgesi ve plaket olacak. İzin belgesi ve plaket ücretleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecektir.

İzin Belgesi İçin İlk aşama Nedir?

İzin belgesi başvurusu yapılması için sadece başvuran kişinin yeterlilikleri kâfi değil. İzin belgesine konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibraz edilmesi gerekiyor. Bu karar Kat Malikleri Kurulu Karar Defterine “turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin” yazılmış bir karar olmalıdır.

Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde, örneğin 3 ayrı binadan ve her binada 15 kat malikinin yaşadığı bir sitede 45 malikin tümünden olur almak gerekmiyor. Bu durumda sadece turizm amaçlı kiralama yapılan konutun bulunduğu binadaki kat maliklerinin tümünün oluru gerekiyor. Burada dikkat edilecek husus, Kanununun lafzında “kat maliki” tabirini kullanmış olmasıdır. Yani bu durumda kiracılardan alınacak uygunluk olurunun geçerliliği olmayacaktır.

Aynı Binada Birçok Konutu Olan ve Bunları Kiralamak İsteyenlerin Durumu?

Aynı binada bir kişinin birçok maliki olduğu konut varsa, üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde yirmi beşi için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilir.

Aynı kiraya veren adına aynı binada izin belgesi düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısının beşi geçmesi durumunda, başvuruda;

a) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının,

b) Başvuruya konu binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda, üçüncü fıkradaki hükme ilave olarak, tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı zorunludur.

İzin Belgesini Kim Alacak? Kiralayan mı? Kiracı mı?

İzin belgesini alma yükümlülüğü kiraya verene aittir. Kiraya veren bu yükümlülüğü yerine getirirken işlemleri kendisi de yapabilir, eğer isterse 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca belgelendirilmiş (A) grubu seyahat acentaları aracılığıyla da yapılabilir.

İzin belgesi sahibi, gerçek kişi ise ölüm tarihinden itibaren üç ay içerisinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda izin belgesi geçersiz hale gelir. Ancak kullanıcıların hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam eder. Yani gerçek kişiler için vefatından sonra 3 ay içinde mirasçılar başvurmadıysa, tüzel kişiler için (örneğin şirketler) kişiliği sona erdiyse (örneğin ticaret sicilinden kaydının silinmesi) içerideki kiracı haklarını kiralama süresi sonuna kadar kullanacak ancak izin belgesi sahibi yeniden kiralayamayacaktır.

Maliyetlerdeki yükseliş yeni konut üretimini olumsuz etkilediğinden, arz-talep dengesizliğine neden oluyor. Hammadde, navlun, enerji giderleri ve arsa bedelleri gayrimenkulde bilançoları bozdu. Tedarik, üretim ve stok sorunu hammadde tarafında maliyet artışına neden olurken, deniz ulaşımında yaşanan navlun problemi ile işletme giderleri katlandı. Yine enerji tarafında yaşanan fiyat artışları ve buna eşlik eden kur şokları bilançoları yönetilebilir olmaktan çıkarmaya başladı. En büyük maliyet artışına neden olan arsa bedelleri rasyonel olmaktan çıktı.
Sektör henüz tam manasıyla dengeye oturmuş değil. Sektörün yeniden hareketlenebilmesi için ilk etapta kurda istikrarı devamlı kılacak yeni düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gereklidir. Bu tek başına yeterli olmayacaktır, çünkü en büyük maliyet artışına neden olan arsa bedellerine ait suistimalleri ortadan kaldıracak düzenlemelere gayrimenkul geliştiricilerin ciddi ihtiyacı bulunuyor. Arz ve talep dengesizliğinden oluşan yüksek fiyatlar bir balon oluşturabilir. Sektörün yakın gelecekte, ‘fiyatlama krizi’ yaşamaması için arz üretimi ile denge sağlanmalı.
Şu anda konutlar ağırlıkla yüksek gelir grubuna satılıyor, “Orta gelirli yüksek fiyatlardan ötürü konut alamıyor. Düşük gelir grubunda bulunanlar için ise konut almak artık hayal oldu. Yüzde 24’e yükselen konut kredilerinden dolayı yakın gelecekte yeni fiyatlamaların oluşmasını görebiliriz. Şu anda ağırlıkla alıcı durumda bulunan grubun almayı bırakması halinde çok daha büyük sıkıntı ortaya çıkacak.

Arsa üzerinde birden fazla kişi hak sahibi olduğu, ancak payların belli olmadığı durumlar elbirliği mülkiyeti olarak adlandırılır. Genellikle miras yolu ile kalan gayrimenkullerde karşılaşılan bu durum, iştirak halindeki mülkiyet olarak da bilinir. Payli mülkiyet ile Elbirliği mülkiyeti arasındaki fark, elbirliği mülkiyetinde kimin ne kadar oranda hak sahibi olduğunun bilinmemesi dir.
Elbirliği mülkiyetinde, gayrimenkul üzerinde herhangi bir satış işleminin yapılması için tüm hak sahiplerinin onayının alınması gerekir. Çünkü hak sahipleri, gayrimenkulün bir kısmı üzerinde değil tamamı üzerinde söz sahibidir.
Sulh Hukuk Mahkemesine başvurularak (izale-i şuyu) ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. Mahkeme kararı ile ya da Tüm hak sahipleri ya da kendilerine vekalet eden kişilerin tapuya başvurması ile Elbirliği Ortaklığı durumuna son verilir ve elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilebilir.

KİRA VE EV FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR

Bulunduğumuz gunlerde hem ev fiyatları rekorda, hem de kiracıların sayısı rekorda.
Bildiğiniz üzere 2019 yılının ikinci yarısında başlayan ve 2020 yılının ilk yarısında devam eden konut kredi faizleri yüzde 22’den yüzde 9’a geriledi. Birinci el konut stokunun önemli bir miktarı bu süreçte eridi. Bankadan kredi alabilecek kadar peşinatı bulunan kişiler yeni evlerine kavuşabildi. Sonrasinda ise bir ayda ev fiyatları yüzde 6.6 yükseldi.
Düşen faizlerle ev alanların çoğunun kiraya verme amaçlı yatırımcılar oldu.
Yaşamak için ev almayı planlayan kişiler yeterince hızlı olmadiği icin ev fiyatlarının henuz yükselmediği ve faizlerin düşük olduğu geçen senenin ilk aylarındaki fırsatı yakalayamadılar.
Sonuç olarak ev fiyatlarında son bir senelik artış Nisan 2021’de yüzde 32.4’e kadar ulaştı ve Mayıs ayı itibariyle senelik artışı yüzde 29.1 olarak kaydedildi. Türkiye bu konuda dünyada lider oldu.
Özellikle son bir senede kira yükselişlerinin, ev fiyat artışlarına uyumlu seyrettiğinin söylenmesi zor. Yüzde 30 oranındaki fiyat yükselişine rağmen kiralardaki senelik artış oranı yüzde 10’dan düşük. Doğal olarak da ev fiyatları ile kiralar arasındaki fark da gittikçe açılıyor. Bu durum gelecek senelerde kiralar üzerinde yükseltici baskıya neden olabilecek gibi duruyor.
Konut piyasasındaki arz ve fiyatlar ile ekonominin durumu ve toplumun katmanları arasında ciddi dengesizliklerin bulunduğu söylenebilir. Dengesizliğin en önemli sebebi suni bir şekilde ayarlanan faizler.

KEYFİNİ SURECEGİNİZ BİR YAZLIK EV ALMAYI MI PLANLIYORSUNUZ?

Şahane Ege ve Akdeniz kıyılarına sahip olmamızın verdiği avantajla, ülkemizde yazlık ev alınacak bölge seçeneği de bir hayli fazla. Peki bize uyan en konforlu, keyifli yazlığı nasıl seçeceğiz? Bölge seçimi, evin bakımı, güvenliği, merkeze ve şehre mesafe dikkat edeceğimiz noktalardır.

Hem kışlık evinize olan mesafesi, hem daha önce tanıdığınız bildiğiniz bir yöre olması, hem de muhtemelen bütçenize uygun olacak şekilde kafanızda belirlediğiniz belirli bir bölge mutlaka vardır.

Bu konuda size verebileceğimiz ilk önemli tavsiye, ev satın almayı düşündüğünüz yerde mutlaka zaman geçirmeniz ve bölgeyi iyice tanımanız. Bir iki kere gidip görüp beğendiğiniz bir tatil yeri, orada yaz boyunca yaşamaya başladığınızda gözünüze mutlaka daha farklı görünecektir.

KARİYER FIRSATI
PEAK GAYRİMENKUL AİLESİ OLARAK, EN İYİ İMKANLARI SAĞLAYAN, KAZAN KAZAN MANTIĞIYLA ÇALIŞACAK, YENİ EMLAK YÖNETMENLİĞİ NEDENİYLE, OFİSİ OLMAYAN YADA KAPATMAK ZORUNDA KALAN, MYK BELGELİ,YADA ÜNİVERSİTE LİSANS MEZUNU GAYRİMENKUL DANIŞMANLARINI DAVET EDİYORUZ.., DİKSİYONU DÜZGÜN, İŞİNE YATIRIM YAPABİLECEK, GİRİŞİMCİ, KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN, ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ.. NOT:BAŞVURULAR.
2021 ISTANBUL YAPI FUARI

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul; yapı, inşaat, mimari, gayrimenkul pazarlama, mühendislik ve tasarım ürünlerini 1-4 Nisan da Istanbul da sergileyecek.
İş dünyası profesyonellerinin daha iyi ziyaretçi deneyimi sağlamaları için 43. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 2021, ana ürün grupları ve kategorilere göre salonlara ayrıldı.

Denetlemede asıl yetki Kültür ve Turizm Bakanlığındadır. Ancak Bakanlık, turizm amaçlı kiralamalarda denetim yapma yetkisini haiz olup, gerek görülmesi durumunda, denetim yetkisini kiralamaya konu taşınmazın bulunduğu valilik vasıtasıyla da kullanabilir.

Kanunun uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yine Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir.

Kanun Çıkmadan Önce Yapılmış Olan Kirala Sözleşmelerinin Durumu Ne Olacak?

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanlar tarafından, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurulması zorunludur. İzin belgesi düzenlenmesi işlemleri, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde sonuçlandırılır. Başvurusu kabul edilmeyenler faaliyette bulunamaz, ancak bu konutların kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam eder. Yani kiralayan aleyhine izin belgesi verilmemiş olsa dahi kiralayan kullanıcının haklarına halel gelmeden sözleşme süresinin sonuna kadar kullanılmaya devam edilecektir.

Aile konutu şerhi eşlerden birinin diğerinin izni olmadan konut üzerinde satma ya da kiralama gibi bir işlem yapmasını engelleyen bir düzenlemedir. Tapuya şerh düşülerek gerçekleştirilen aile konutu şerhi eşlerin konut üzerindeki tasarruf hakkını kısıtlayarak hakları korumayı amaçlayan kanuni bir uygulamadır.
Aile Konut Şerhi Nasıl Konulur ?
Aile konut şerhini koymuş olan eş Web Tapu üzerinden talebini girerek randevu oluşturur ve Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden gelecek randevu mesajına göre bizzat kendisi gider. İşlemin gerçekleşmesi için ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır;
• Aile konutu şerhi dilekçesi
• Evlilik cüzdanı
• Başvuran tarafa ait T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği
• Söz konusu meskenin aile konutu olduğunu gösteren, muhtarlıktan alınacak belge.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Feshedilir?

Aile konut şerhini koymuş olan eş Web Tapu üzerinden talebini girerek randevu oluşturur ve Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden gelecek randevu mesajına göre bizzat kendisi gider. İşlemin gerçekleşmesi için ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır;
• Başvuran tarafa ait T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı
• Muhtarlıktan ya da Belediyen alınmış evin konut, aile evi olduğunu kanıtlayan belge.

Emlak sektörünü yakından takip edenlerdenseniz ya da emlak sektöründe çalışanlardansanız bilirsiniz ki ilanlarda ne kadar cok ayrıntı paylaşılırsa o kadar başarılı olunuyor. Kiralık ya da satılık arayanlar aradıkları gayrimenkulun önce fiyatına sonra fotoğraflarına bakarlar, daha sonra konum ve acıklamalar gelir. Günümüzde kullanılan teknolojik araçlar ile ilanlarımızda fark yaratıp daha iyi hizmet sunabiliyoruz. 360 derece çekim için kullandığımız arac evin icindeymişçesine her yönü görebilme imkanı veriyor. Bu şekilde hem odaların enini boyunu hem de çaplı olup olmadığı daha iyi görülüp seçimlerimize yardımcı oluyor. Bunun yanında kullandığımız Drone aracı ile evin içine ve bulundugu konuma guzel bir yolculuk yapabiliyoruz. Gayrimenkullerde konum özellikle arsa, tarla, fabrika gibi buyuk taşınmazlarda önem taşır. Yine yazlık, okul, hastane gibi taşınmazlarda da guzel bir Drone çekimi ile gayrimenkulle ilgilenenlere büyük kolaylık sağlanabilinir. Biz de Peak Gayrimenkul olarak bu teknolojik araçların faydalarını bilerek ve uygulayarak yetki belgeli tüm taşınmazlarımız için kullanıyor ve satıcı ve alıcılarımızın hizmetine sunuyoruz.

Compare Listings

BaşlıkFiyatDurumTipAlanAmaçYatak OdasıBanyo
SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM ?